Từ nguyên Tiếng Việt:Phủ nhận chung

Từ Từ nguyên Tiếng Việt

Phần Tiếng Việt

 1. Về bản quyền hình ảnh
  • Toàn bộ hình ảnh được sử dụng trên website này được lấy từ cơ sở dữ liệu của MediaWiki Commons. Tất cả các vấn đề về bản quyền hình ảnh vui lòng liên hệ MediaWiki Commons để được hỗ trợ.
 2. Về bản quyền nội dung
  • Phần lớn các định nghĩa của các mục từ được sử dụng là trích dẫn từ các từ điển miễn phí (như ChữNôm.net, SoHa.vn,…) Do đó, Từ nguyên Tiếng Việt không tuyên bố bản quyền với bất kỳ nội dung nào thuộc phần định nghĩa của các mục từ.

English Version

 1. Regarding images used
  • All images used on this website is sourced from MediaWiki Commons database. If any problem arise regarding copyrights of images, please contact MediaWiki Commons for support.
 2. Regarding other contents
  • Most definitions of the entries on this website are quoted or modified from other free online dictionary such as ChữNôm.net, SoHa.vn, etc. Thus, Từ nguyên Tiếng Việt does not claim any copyrights for any definitions used.