Lịch sử sửa đổi của “Đăng kí”

Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

ngày 4 tháng 8 năm 2022

  • hiệntrước 15:4815:48, ngày 4 tháng 8 năm 2022imported>Admin 63 byte +63 Tạo trang mới với nội dung “<iframe key="mykey" path="f/jW3n_qFoqEymRyF55G9yuA/2"></iframe>”