Phần mềm

Từ Từ nguyên Tiếng Việt
  1. (Anh) software [a] các chương trình, câu lệnh được vận hành trên máy tính hoặc điện thoại
    thiết kế phần mềm
    cài đặt phần mềm
    phần mềm điện thoại
Đĩa cài đặt phần mềm

Chú thích

  1. ^ Phần mềmdịch sao phỏng từ softmềmwarevật.